Shiran Tweeto

shiran touitou pic
Shiran
Tweeto
MBA administrator
02-5881917
shirantw@savion.huji.ac.il